Tin Cổ Đông
Ngày 02/02/2016 vào lúc 07 giờ 30 phút Đại hội cổ đông thường niên 2016 sẽ được tồ chức tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang . Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức đại hội.
Ngày 06/06/2014 Đại hội cổ đông thường niên 2014 được tồ chức tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang . Đại hội thông qua các báo cáo về tài chính ,quy chế tiền lương, các chính sách khách hàng v.v