TIN TỨC - SỰ KIỆN
Số lượt truy cập
Visitor Counter
Tin Cổ Đông
Đại hội cổ đông thường niên 2014
Ngày 06/06/2014 Đại hội cổ đông thường niên 2014 được tồ chức tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Giang . Đại hội thông qua các báo cáo về tài chính ,quy chế tiền lương, các chính sách khách hàng v.v

I. TÊN CÔNG TY, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Tên Công ty : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tiền Giang
Địa chỉ: 187 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1200100839 ngày 05/05/2014.
Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30’ ngày 06 tháng 06 năm 2014.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tiền Giang.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Thống kê số cổ phần công ty:
-Số cổ phần công ty (theo điều lệ): 40.000 cổ phần.
-Số cổ phần ngân quỹ cty: 540 cổ phần.
-Số cổ phần được quyền dự họp: 39.460 cổ phần
Theo danh sách chốt cổ đông mời dự đại hội đến 16h ngày 05/06/2014, có 33 cổ đông cá nhân và 02 cổ đông pháp nhân.
-Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 39.460 cổ phần.

Tính đến 8 giờ 30’ ngày 06/06/2014, tổng số cổ đông và người uỷ quyền tham dự đại hội là 14 người, đại diện cho 33.955/39.460 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,05% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (danh sách cổ đông dự họp và số cổ phần đính kèm).
Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang với thành phần, số lượng tham gia như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do ông Vũ Văn Huỳnh, trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Chủ tọa đoàn, Ban kiểm soát, Ban thư ký của Đại hội:
Chủ tọa đoàn (03 người):
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch HĐQT.
Ông Lê Xuân Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cty.
Ông Phạm Duy Đông - Thành viên HĐQT.
Ban kiểm soát (02 người):
Ông Vũ Văn Huỳnh - Trưởng ban.
Bà Lê Ngọc Dung - Thành viên.
Ban thư ký (2 người):
Ông: Phạm Phước Thắng.
Bà: Tôn Nữ Thủy Tiên.

Đến 8 giờ 45’ ngày 06/06/2014, có 02 cổ đông vào sau là Nguyễn Công Nhân & Lê Bá Thắng, nâng tổng số cổ đông và người uỷ quyền tham dự đại hội là 16 người, đại diện cho 34.335/39.460 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,01% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, và quy chế làm việc của Đại hội do ông Nguyễn Toàn Thắng – chủ tịch HĐQT trình bày.
Đại hội đã họp xem xét, thảo luận các nội dung như sau:

1. Báo cáo của công ty và Hội đồng quản trị:
Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Hùng thay mặt lãnh đạo công ty, HĐQT trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2013 (số liệu tài chính đã được báo cáo kiểm toán ngày 28/03/2014), phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2013 và mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014.
(Tài liệu báo cáo được phát hành kèm theo thông báo triệu tập ngày 30/05/2014)

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:
Trưởng ban Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra số 01/2014/BC-BKS ngày 29/05/2014 với các nội dung chính sau: (tài liệu phát hành khi họp đại hội).
- Đánh giá chung về hoạt động của công ty năm 2013.
- Thống nhất với kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Thống nhất mục tiêu kinh doanh năm 2014 theo báo cáo.

Các ý kiến và kiến nghị:
+Về nhân sự năm 2014 nên giao cho Ban Giám đốc quyết định tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh nhằm điều hành đạt được những mục tiêu đề ra. Ưu tiên cho giải pháp khuyến khích tăng năng suất, luân chuyển nhân sự nội bộ, chỉ tuyển dụng mới (nguồn có chất lượng) khi cần thiết.
+Về tài chính: công ty cần chú trọng vào công tác thu hồi công nợ, tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm chi phí phù hợp.
+Tiếp tục hoàn thiện quy chế tiền lương và chính sách chăm sóc khách hàng nội bộ.
+Tăng cường công tác quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
+Tập trung thực hiện tốt chính sách khách hàng, nhằm củng cố và nâng cao thị phần, vị thế của công ty.
+Tăng cường, phối hợp nhằm phát huy vai trò vận động người lao động cùng nhận thức, chia sẻ và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

3. Các ý kiến thảo luận và thống nhất trong đại hội:
- Đồng tình về số liệu trong các báo cáo.
- Đại hội thảo luận và xem xét chỉ tiêu cổ tức năm 2014 vẫn đảm bảo mức 15% để công ty phấn đấu và cổ đông có cơ sở giám sát kết quả hoạt động của công ty.

4. Ban thư ký thông qua dự thảo và cổ đông biểu quyết bằng cổ phần:
4.1) Nghị quyết về việc thông qua kết quả và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
Các chỉ tiêu kinh doanh chính:
-Doanh thu: 8.510.045.660 đồng.
-Lợi nhuận trước thuế: 846.306.903 đồng.
Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:
-Lợi nhuận sau thuế: 658.050.886 đồng.
-Cổ tức năm 2013 (15% vốn điều lệ): 591.900.000 đồng.
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 66.150.886 đồng.
Thù lao HĐQT+BKS: 85.100.457 đồng.
Kết quả biểu quyết:
-Số cổ phần đồng ý: 34.335/34.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%.
4.2) Nghị quyết về thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2014:
Các chỉ tiêu kinh doanh chính:
-Doanh thu: 9.000 triệu đồng.
-Lợi nhuận trước thuế: 1.100 triệu đồng.
Chỉ tiêu phân phối:
-Lợi nhuận sau thuế: 880,00 triệu đồng.
-Cổ tức năm 2013: tối thiểu 15%.
Thù lao HĐQT & BKS: Tính trên cơ sở 1% doanh thu (không thuế GTGT) hạch toán vào CP SXKD, trong đó thù lao của BKS cố định như sau: Trưởng ban: 7 trđ/năm; 2 thành viên: 5 trđ/người/năm.
Kết quả biểu quyết:
-Số cổ phần đồng ý: 34.335/34.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của cổ đông, kiến nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các kết quả, nghị quyết đã thông qua, Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công các nội dung trên, trong thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị Tổng giám đốc kịp thời xin ý kiến xử lý của Hội đồng quản trị.

Tin tức khác