TIN TỨC - SỰ KIỆN
Số lượt truy cập
Visitor Counter
Tin Công Đoàn
Thông tin về Tổ chức Công đoàn
Thông tin và lịch sữ hình thành tổ chức công đoàn của công ty.Các hoạt động tiêu biểu của đoàn cơ sở qua các thời kỳ.Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Xây dựng TG hiện nay có 41 công đoàn viên, (có tỷ lệ 100% so với tổng số CBNV của Cty). Ban Chấp hành Công đoàn 5 (nữ 01).

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền giang, tiền thân (năm 1977) là Công đoàn cơ sở Xưởng Thiết kế Xây dựng dân dụng & công nghiệp với 22 đoàn viên. Qua nhiều thời kỳ phát triển cùa Công ty, Công đoàn có tên như sau:

- Từ năm 1976-1978 là Công đoàn cơ sở Xưởng Thiết kế XD dân dụng & CN , thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Tiền Giang

- Từ năm 1978-1987 là Công đoàn cơ sở Phân viện QH thiết kế tổng hợp, thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Tiền Giang

- Từ năm 1987-1989 là Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng dân dụng &CN, thuộc Công đoàn Viện Khảo sát - Thiết kế tổng hợp Tiền Giang

- Từ năm 1989-1995 là Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng, thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Tiền Giang

- Từ năm 1995-2004 là - Công đoàn cơ sở Công ty Tư vấn và Thiết kế Xây dựng TG, thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Tiền Giang )

- Từ năm 2005- nay là Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Xây dựng TG, thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Tiền Giang

Công đoàn cơ sở Công ty CP Tư vấn Xây dựng TG hiện nay có 41 công đoàn viên, (có tỷ lệ 100% so với tổng số CBNV của Cty). Ban Chấp hành Công đoàn 5 (nữ 01).
Công đoàn Công ty có trách nhiệm:
- Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động Tỉnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng
- Tham gia Xây dựng và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB,NV trong Công ty.
- Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với Tổng giám đốc công ty để giải quyết những vấn đề có liên quan đến người lao động.
- Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào thi đua người tốt việc tốt, phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào đảm bảo ATLĐ, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng nếp sống Văn hóa Công nhân “ vận động các đoàn viên Công đoàn ; người lao động tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, TDTT và phòng chống tệ nạn XH trong CNVC LĐ.

Qua quá trình hoạt động, Công đoàn Công ty đều đạt Công đoàn cơ sờ vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền và được Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang và Công đoàn Xây dựng Việt nam tặng nhiều cờ và bằng khen

Tin tức khác