Giới Thiệu > Ban Lãnh Đạo

 

Thành viên Hôị Đồng Quản Trị bao gồm
1.Hội Đồng Quản Trị
- Nguyễn Toàn Thắng – Chủ tịch HĐQT
- Lê Xuân Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Phạm Duy Đồng – Thành viên HĐQT
2.Ban Giám đốc
- Lê Xuân Hùng – Tổng Giám Đốc
- Phạm Phước Thắng – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính
- Võ Công Duy – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ thuật
3.Ban kiểm soát
- Vũ Văn Huỳnh – Trưởng ban
- Lê Ngọc Dung – Thành viên
- Tôn Nữ Thủy Tiên – Thành viên